Dr. K. Suguna, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

    Principal

Name

From

To

Dr. K. Suguna, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,  

30. 06. 2018  

Dr. D. Gretta Mary Thenral, M.Sc., M.Phil.,Ph.D.

01.08.2017 30.06.2018

Dr. M. Jayanthi Violet, M.Sc., M.Ed.,  M.Phil., Ph.D., 

24.07.2014 31.07.2017

Dr. M. Biyatris Margret, M.Sc.., M.Phil., Ph.D., 

10.07.2014

23.07.2014

Mrs.  K. Kalai, M.sc.,M.Phil., B.Ed.  (I/C)  

02.07.2014

09.07.2014

Dr.  C. Mangayarkarasi, M.A.,M.Phil., B.Ed. Ph.D.,   

11.07.2013

01.07.2014

Mrs.  K. Kalai, M.sc.,M.Phil., B.Ed.  (I/C)  

05.07.2013

10.07.2013

Dr.  K. Kala, M.sc.,M.Phil., B.Ed. Ph.D.,   

15.10.2012

04.10.2013

Mrs. S. Revathi, M.Sc., M.Phil.,  (I/C)

17.08.2012

14.10.2012

Dr.  A. Veeramani, M.sc.,M.Phil., Ph.D.,   

27.06.2012

16.08.2012

Mrs. S. Revathi ,M.Sc., M.Phil.,

01.06.2012

26.08.2012

Mrs A.Lingammal, M.sc., M.phil., B.Ed.,

19.06.2011

31.05.2012

Mrs. A.Lingammal, M.sc., M.phil., B.Ed.,(I/C)

01.06.2011

18.06.2011

Miss. P.Sivagami, M.sc., M.phil.,  (I/C)

10.07.2010

31.05.2011

Mrs.V.Jeeva, M.sc., M.phil.,

17.06.2009

09.07.2010

Mrs. A.R.Jayalakshmi, M.sc., M.phil.,

01.06.2008

31.05.2009

Mrs. K.R.Thangamani, M.sc., M.phil., B.Ed.,

11.06.2007

31.05.2008

Mrs.Jayammal  Eswaramurthy

05.02.2007

10.06.2007

Mrs.M.Rajalakshmi, M.A., M.pil., (I/C)

29.08.2006

04.02.2007

Mrs. S.Saroja, M.sc., M.phil.,

13.01.2006

28.08.2006

Mrs.K.R.Thangamani,  M.sc., M.phil., B.Ed., (I/C)

01.06.2005

12.01.2006

Mrs.K.Thilagavathi, M.sc., M.phil., B.Ed.,  (I/C)

24.07.2004

31.05.2005

Mrs. Malliga Sundaresan, M.sc., M.phil., B.Ed.,

03.11.2003

23.07.2004

Mrs. K.Thilagavathi, M.sc., M.phil., B.Ed.,(I/C)

01.12.2002

-

Mrs. Malliga Kumarasamy, M.A.,

05.08.1996

30.11.2002

Dr.Mrs.P.Jayalakshmi, M.A., M.Ed., P.hd., 

06.07.1995

04.08.1996

Dr.Miss. N.vanajatchi, M.sc., P.hd.,  

23.06.1989

05.07.1995

Dr.Mrs .A.Thilagavathi, M.A., M.Lit., P.D.., P.hd.,

05.06.1985

22.06.1989

Mrs.K.Rajamanikam,M.A.,

29.10.1982

04.06.1985

Dr. Mrs. NIrmala Thiagarajan, M.sc., P.D., P.hd.,

02.11.1981

28.10.1982

Miss. R.Lakshmi Devi, B.A., B.sc., (honours)

1980

1981

Mrs. Rajeshwari  Maraikayar, M.A., P.D.,

1980 May

1980 Jun

Miss. K.shankari , M.A.,

1978

1979

Dr. B.P. Rajarajeshwari, M.A., M.Ed., P.hd.,

1973

1978

Mrs. Kamatchi   Kumarasamy, M.A.,

1969

1973